میز خدمت آنلاین مراجعین!

کارگزینی

کارشناسان

سرکار خانم هانیه سهرابی

سرکار خانم شکیبا قاسمی

شماره تماس داخلی

380 - 385

شرح وظایف

برنامه ریزی برای تامین مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی متناسب با ضوابط و شاخص ها و استانداردها

ایجاد هماهنگی و رابط جهت انجام امور ارزیابی عملکرد کارکنان

نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوطه

پیگیری و نظارت در امر استخدام، جذب و بکارگیری کارکنان

راهنمایی مراجعین در ضمینه قوانین، مقررات و دستورالعمل ها

تشخیص احراز شرایط بازنشستگی و حقوق وظیفه مستخدمین فوت شده

تهیه و تدوین بانک اطلاعات نیروی انسانی

صدور کلیه احکام حقوقی

بروزرسانی و اجرای سامانه های مدیریت منابع انسانی

اخذ و اجرای کامل دستورات مافوق بر حسب شرایط

تنظیمات قالب