میز خدمت آنلاین مراجعین!

کارگزینی

جناب آقای امیر غفاری تبار

سرکار خانم شکیبا قاسمی

 


 

شرح وظایف

  • ایجاد هماهنگی و رابط جهت انجام امور ارزیابی عملکرد کارکنان
  • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوطه
  • پیگیری و نظارت در امر استخدام، جذب و بکارگیری کارکنان
  • راهنمایی مراجعین در ضمینه قوانین، مقررات و دستورالعمل ها
  • تشخیص احراز شرایط بازنشستگی و حقوق وظیفه مستخدمین فوت شده
  • تهیه و تدوین بانک اطلاعات نیروی انسانی
  • صدور کلیه احکام حقوقی
  • بروزرسانی و اجرای سامانه های مدیریت منابع انسانی
  • اخذ و اجرای کامل دستورات مافوق بر حسب شرایط
Template settings