نوبت دهی آنلاین کلینیک!
icon!

منشور حقوق کارکنان

icon!

از آنجائیکه توفیق خدمت به بیماران محترم و نجات جان انسانها در زمره برترین عبادات قرار دارد و نجات یک انسان، از سوی شرع مقدس با نجات جان تمامی انسانها برابر محسوب شده است و با توجه به اینکه لازمه خدمت به بیماران داشتن محیطی آرام و کارکنانی خدوم و با انگیزه می باشد و به جهت حفظ حقوق کارکنان عزیز و فداکاری که شبانه روز در خدمت بیماران می باشند، منشور حقوق کارکنان و پرسنل بیمارستان به شرح ذیل تهیه گردید تا با رعایت آن، خدمت متناسب با شان و منزلت بیماران گرامی فراهم گردد. حق در این منشور به معنی اختیار، توانایی و مصونیت است و کارکنان می توانند در مواردی بزرگوارانه از حق خود بگذرند.

  • پرسنل بیمارستان حق دارنددر قبال ارائه مراقبت مطلوب و موثر از جانب بیماران و همراهان مورد احترام کامل قرار گیرند.
  • پرسنل بیمارستان حق دارند فقط در چارچوب وظایف قانونی و بر اساس اصول علمی و دستورالعملهای مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به ارائه خدمت و روشهای درمانی اقدام نمایند.
  • پرسنل بیمارستان حق دارند جهت ارائه مراقبت مطلوب و موثر محیطی آرام و امن داشته باشند.
  • پرسنل بیمارستان حق دارند علیرغم درخواست و اصرار بیماران از انجام دادن اعمال خلاف اصول و قواعد حرفه ایکه موجب آسیب دیدن جسمی یا روحی بیمار میشود امتناع نمایند.
  • پرسنل بیمارستان حق دارند بر اساس شرح وظایف و زیر نظر مسئول مربوطه و بر اساس قوانین و مقررات درانجام وظایف قانونی خود مستقل باشند.
  • پرسنل بیمارستان حق دارند از سلوک مناسب و تکریم از سوی مسئولین، کارکنان، ماموران دولتی، بازرسان،بیماران و همراهان ایشان برخور دار شوند.
  • پرسنل بیمارستان حق دارند از حمایت و مساعدت قضایی از سوی مسئولین ، در مواردی که به دلیل انجام وظایف شغلی مورد پیگرد قرار می گیرند ، برخوردار شوند.
  • پرسنل بیمارستان حق دارند از آخرین دستورالعملها و روشهای نوین درمانی و آئین نامه هایی که مرتبط با وظایف شغلی آنان میباشد در چار چوب مقررات مربوطه بهره مند شوند.
Template settings