میز خدمت آنلاین مراجعین!

معاونت اجرایی

جناب آقای پژمان صادقی

 


 

شرح وظایف

 • مسئولیت و نظارت کامل و هماهنگی امور اداری و مالی بیمارستان
 • انتخاب مسئول مجرب و صالح در بخش های مختلف بیمارستان
 • هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب بیمارستان
 • هماهنگی و نظارت برعملکرد واحدهای تجهیزات پزشکی و تاسیسات بیمارستان،بخش های اداری،مالی،بالینی،پزشکی و پیراپزشکی
 • شرکت در جلسات هیات رئیسه،تحول اداری،آموزش،کمیته های بیمارستانی و غیره
 • تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن
 • کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی و برنامه کلی ازبیمارستان
 • تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستان
 • تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستان همراه با ارائه پیشنهاد-راه حل مناسب جهت ریاست بیمارستان
 • نظارت کلی به چگونگی مصرف مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها
 • ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیت ها و عملیات کلیه واحدهای سرپرستی
 • تقسیم فعالیت ها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنماایی آنان
 • ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه کارکنان
 • نظارت بر نحوه عملکرد کلیه واحدهای تحت سرپرستی
 • شرکت در جلسات مربوط به امور بیمارستانها از طرف ستاد مرکزی و معاونتهای دانشگاه
 • مدیریت شکایات بیماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستی و بازدید از بخش های مختلف بیمارستان
 • ارزشیابی ماهیانه و سالیانه نیروهای تحت پوشش
 • هماهنگی با مترون بیمارستان در بخش های درمانی و واحدهای مربوطه
 • هماهنگی و پیگیری در جهت تقاضای اموال پلاکی،مصرفی و تعمیرات دستگاهها و رفع نواقص دستگاههای بخش های مربوطه
 • نظارت بر کیفیت و حسن اجرای بهداشت و نظافت بیمارستان
 • پیگیری امور رفاهی پرسنل تحت امر
 • پیگیری جهت تهیه لیست هاتی پرداختی پرسنلی و پرداخت به موقع
 • پیگیری جهت رضایتمندی،مددجو،همکاران و خانواده تحت سرپرستی
 • نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف سطوح مختلف کارکنان تحت سرپرستی
 • نظارت برحسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
 • صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
 • سازمان دهی فعالیت های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
 • صدور دستورالعمل ها و ضوابط مربوطه
 • نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوطه
 • شرکت در سمینارها، کمیسیون ها و تهیه گزارش جهت ارائه به مقام مافوق
 • مطالعه و بررسی در زمینه ساعات کارکنان و تهیه طرح تعیین ساعات کار براساس نوع و کمیت فعالیت و نظارت بر اجرای طرححهای تهیه شده و جاری در واحدها
 • جمع اوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوط به پیرامون آن جهت مقام مافوق
 • بررسی در مورد وسایل و لوازم مصرفی، غذایی و دارویی و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان و تهیه و تنظیم طرحهای مربوط خرید،توزیع، نگهداری و کنترل آنها به منظور استفاده صحیح از وسایل
 • برنامه ریزی طرحهای بیمارستانی کوتاه و درازمدت و فعالیت های مراکز درمانی با توجه به امکانات هریک از آنها در مواقع ضرروری به منظور ایجاد سهولت در پذیرش بیماران
Template settings