میز خدمت آنلاین مراجعین!

فناوری اطلاعات سلامت

سرکار خانم عاطفه محمودی

سرکار خانم سحر نادری

سرکار خانم فاطمه سلیمی

جناب آقای حسن شجاعیان

 


 

شرح وظایف

  • جمع آوری، استخراج و تحلیل داده های آماری واحدهای تابعه حوزه معاونت درمان دانشگاه 
  • سازماندهی، ارائه و گزارش اطلاعات استخراجی یافته ها و ارائه گزارش اطلاعات منتج از برنامه های مربوط به ماده 89
  • جمع آوری اطلاعات مربوط به تجهیزات پزشکی بیمارستانها
  • جمع آوری اطلاعات مربوط به فضای فیزیکی بیمارستانها
  • جمع آوری اطلاعات شناسنامه ای بیمارستانها
  • جمع آوری اطلاعات پرسنل و پزشکان حوزه معاونت درمان دانشگاه 
  • جمع آوری آمار مرگ و میر اورژانس های بیمارستانها و تجزیه و تحلیل آنها و ارسال به معاون سلامت وزارت متبوع
  • جمع آوری آمار زایمان طبیعی و سزارین بیمارستانهای دانشگاهی، غیر دانشگاهی و ارسال آن به معاونت بهداشتی
Template settings