میز خدمت آنلاین مراجعین!

رسیدگی به شکایات (صدای شما)

سید مهرداد نظری آدریانی

 


 

شرح وظایف

  • رسیدگی به شکایات ورودی از ارباب رجوع و مراجعین
  • ارجاع شکایات به ریاست و مدیریت بیمارستان
  • تشکیل کمیته رسیدگی به شکایات به صورت ماهانه
  • تشکیل کمیته عوارض بیمارستانی در صورت لزوم در اسرع وقت
  • تهیه شاخص های آماری به صورت ماهانه
  • ارجاع شکایات بجز رده های تخصصی مربوطه
  • انجام تحقیقات از شاکی و مسئولین مربوطه
  • جمع آوری اسناد و مدارک مربوط به موضوع شکایت
Template settings