میز خدمت آنلاین مراجعین!

تغذیه

سرکار خانم شقایق شعبانی

 


 

شرح وظایف

 •  کسب دستورالعمل وخطی مشی لازم ازسرپرست مربوطه
 •  تهیه وتنظیم برنامه‌های هفتگی،ماهیانه وفصلی برای تهیه وسرویس غذا
 •  نظارت وسرپرستی برعملکردونحوه برخوردوآموزش کارکنان تحت سرپرستی
 •  شرکت درکمیته‌های مرتبط بیمارستانی
 •  ارائه آماروگزارش به مقام مافوق
 •  پیگیری امورمربوط به واحد(تاسیساتی،تعمیراتی،نظافت واحدو...)
 •  تهیه برنامه کشیک ماهیانه پرسنل ومحاسبه ساعت اضافه کار،طرح مشارکت ماهیانه کارکنان باهماهنگی واحدهای ذیربط
 • ارزشیابی سالیانه کارکنان، تقسیم کاربین پرسنل درصورت مرخصی کارکنان وجایگزینی وتامین نیرودرواحد
 •  بررسی وضعیت موجوددرواحدتحت نظارت به منظورتعیین مشکلات مرتبط باارائه خدمات وکیفیت آن
 • برنامه‌ریزی درجهت اجرای استانداردها
 •  برنامه‌ریزی آموزش وآگاه‌سازی کارکنان جدیدالورودبه مقررات اداری، استانداردهاوشناخت کامل نسبت به واحد
 •  هماهنگی تشکیل جلسات گروهی وجلب مشارکت کارکنان درجهت حل مشکلات واحدمربوطه بانظارت مقام مافوق
 • برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحدمربوطه وسایرواحدها
 •  شرکت درجلسات مدیران وارائه نیازهای کارکنان واحدمربوطه ومشکلات واحدوپیشنهادجهت بهبودوضعیت
 • ثبت گزارش کلیه امورواحدمربوطه به مسئولین ذیربط (شامل درخواستها، وقایع غیرمترقبه، حوادث، کمبودهاونقایص و...)
 •  انجام سایرامورمحوله طبق دستورمقام مافوق
Template settings