میز خدمت آنلاین مراجعین!

بهداشت حرفه ای

جناب آقای امیر توکلیان

 


 

شرح وظایف

 • احترام و پاسخگویی شایسته به ارباب رجوع.
 • شناخت و آگاهی لازم از وضعیت بهداشت حرفه ای کارگاههاو کارخانجات ،معادن،مشاغل کشاورزی و خدمات در منطقه و جمع آوری اطلاعات و آمار مربوطه ،برنامه ریزی جهت بازدید  از واحدهای مذکور در راستای تحقق اهداف بهداشت حرفه ای .
 • همکاری در تنظیم و پیگیری برنامه های اجرایی در زمینه مبارزه با بیماریهای ناشی از کار ،بیماریهای واگیر ،مسمومیتها و حوادث و سوانح ناشی از کار با همکاری پزشک طب کار.
 • آگاهی از حدود ملی تماس شغلی عوامل بیماریزا به منظور ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار که به نحوی  از انحاء به سلامت جسمی –روانی و اجتماعی شاغلین لطمه وارد می سازد.
 • نمونه برداری ، اندازه گیری ،تجزیه و تحلیل  وارزیابی عوامل زیان آور و مسائل ارگونومیک ((تطبیق انسان با کار و بالعکس)) در محیط کار و ارائه طریق به منظور پیشگیری  و کنترل  عوامل زیان آور درمحیط کاربا توجه به استانداردهای موجود.
 • بررسی و شناخت مشاغل سخت و زیان آور در حرف گوناگون و برنامه ریزی در زمینه بهبود شرایط کار و معرفی شاغلین به منظور انجام معاینات دوره ای.
 • آشنایی با اصول مراقبتهای اولیه بهداشت(P.H.C)وفعالیت ونظارت در زمینه ادغام فعالیتهای بهداشت حرفه ای در سیستم شبکه های بهداشتی ودرمانی کشور.
 • نظارت و پیگیری در امر توسعه ،تأسیس ،تجهیز و راه اندازی خانه های بهداشت کار گری و مراکز بهداشت کار و نظارت بر حسن انجام کار بهداشتیاران کار و پرسنل  مراکز مذکور با توجه به آیین نامه ها و دستورالعملهای موجود.
 • آشنایی و آموزش و نظارت کامل در اجرای طرحهای بهداشت حرفه ای (ادغام،بقا،بهگر غربالگری سیلیکوزیس،بهداشت کشاورزی و...)
 • تشکیل دوره های آموزشی وبازآموزی برای بهداشتیاران کار ،بهورزان، کاردانهای بهداشتی ومسئولین بهداشت حرفه ای کارخانجات عضوکمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار با توجه به دستورالعملهاوآیین نامه های موجود
 • آشنایی با سیستم شبکه و مراکز بهداشتی ودرمانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت به منظور استفاده از توان پرسنل  شاغل در سیستم شبکه در جهت ارائه خدمات ادغام یافته.
 • همکاری با سایر کارشناسان  بهداشتی  مراکز بهداشت  در زمینه اجرا و ارایه طرحهای  بهداشتی و دستورالعملهای ستادی  به منظور ارتقاءسطح ارائه  خدمات  بهداشتی در منطقه.
 • هماهنگی و همکاری با کارشناسان آموزش سلامت به منظور ارائه برنامه های آموزشی بهداشت عمومی و حرفه ای
 • اجرای طرحهای تحقیقاتی و همکاری با مؤسسات و مجریان  طرحهای تحقیقاتی در زمینه عوامل  زیان آور محیط کار.
 • اعلام نواقص وصدور اخطاریه و رسیدگی به شکایات واصله در رابطه با کلیه واحدهای  تولیدی (صنعت-معدن-کشاورزی- خدمات)با توجه به قوانین و مقررات موجود.
 • آشنایی با مجموعه قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی،تشکیلات وزارت بهداشت- درمان و آموزش پزشکی در زمینه های مرتبط با فعالیتهای بهداشت حرفه ای
 • جمع آوری وارسال به موقع آمار فعالیتهای بهداشت حرفه ای مطابق با فرمهای مصوب.
 • مطالعه و بررسی آخرین دستاوردهای علمی در زمینه های مختلف بهداشت حرفه ای (عوامل زیان آور  و روشهای  اندازه گیری ،ارزشیابی و کنترل)
 • ارائه و اجرای روشهای اجرایی در جهت پایش و کنترل عوامل زیان آور موجود در محیطهای  کار منطقه
 • انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق
Template settings