دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران- بخش های بستری
منوی بخش های بستری

حذف تصاویر و رنگ‌ها
منوی انتخاب بخش های بستری مرکز آموزشی و درمانی فوق تخخصی کودکان حضرت علی اصغر (ع)


نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=46.51034.121706.fa
برگشت به اصل مطلب