دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران- بهبود کیفیت
معرفی واحد بهبود کیفیت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/26 | 

این واحد در ساختمان اداری بیمارستان و در طبقه اول واقع شده است. در حال حاضر طرحهای اعتباربخشی آموزشی و درمانی در این واحد درحال اجرا می‌باشد.

فعالیت‌های این واحد شامل موارد زیر است:

 • تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان
 • تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان
 • تدوین برنامه عملیاتی سالیانه، پیشبرد، هماهنگ و یکپارچه‌سازی برنامه‌های بهبود کیفیت، ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتباربخشی
 • تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر‌بالینی (مدیریت، امور مالی، خدمات پزشکی، خدمات پرستاری، خدمات عمومی و پشتیبانی و خدمات پاراکلینیک(
 • هماهنگی و یکپارچه‌سازی فعالیت‌های بهبود کیفیت در بیمارستان
 • پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت، داده ها، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص‌ها
 • تدوین فرآیندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت
 • تدوین شاخص‌های مهم عملکردی اختصاصی، قابل اندازه‌گیری، قابل دستیابی و زمان‌دار جهت فرآیندهای مختلف بیمارستان
 • تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت بیمارستان
 • تصویب و ابلاغ و بازنگری خط مشی و روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های واحدهای مختلف بیمارستان
 • نظارت بر روند و اجرای خط مشی و روش‌های بیمارستان
 • پیگیری و هماهنگی پیاده‌سازی استانداردهای اعتباربخشی در واحدهای مختلف بیمارستان
 • ایجاد نظام گزارش‌دهی خطاهای پزشکی و غیرپزشکی در بیمارستان
 • هماهنگی و یکپارچه‌سازی فعالیت‌های بهبود کیفیت در کل بیمارستان
 • نظارت مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات سایر کمیته‌های بیمارستانی 
 • پیگیری موارد ارجاعی از واحد بهبود کیفیت بیمارستان 
 • انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق
 • بررسی و تحلیل شرایط موجود و پیشنهاد راهکارهای علمی و عملی به منظور رفع کاستی‌ها و نارسایی‌های سیستم
 • جمع‌آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان، لوازم و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارش‌های مربوط به  آن جهت ارائه به مسئولان
 • مشارکت در ممیزی داخلی بیمارستان در راستای استانداردهای مختلف
 • تهیه گزارش ممیزی و پیگیری اقدامات اصلاحی
 • نظارت بر تحلیل شاخص‌ها و برنامه‌های عملیاتی
 • نظارت بر کلیه امور اعتباربخشی بخش‌ها
 • تشکیل کمیته‌های بیمارستانی مطابق با کتابچه کمیته‌­های بیمارستانی و پیگیری مصوبات
 • رضایت‌سنجی از تمامی پرسنل مرکز هر ۶ ماه یک‌بار
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=46.31470.51995.fa
برگشت به اصل مطلب