مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ص)- منشور حقوق بیمار
منشور حقوق بیمار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/26 | 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ص):
http://iums.ac.ir/find.php?item=46.31468.51997.fa
برگشت به اصل مطلب