مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ص)- اخبار
حضور دکتر متولیان معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به منظور راه اندازی مرکز تحقیقات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/11 | 
روز سهشنبه مورخ ۱۳۹۹/۷/۸ جلسه ای به منظور راه اندازی مرکز تحقیقات با حضور دکتر متولیان معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، دکتر بیاضیان ریاست بیمارستان علی اصغر، دکتر نخعی مدیر گروه کودکان، دکتر اتوکش معاون آموزشی بیمارستان و با حضور اساتید منتخب شورای پژوهشی برگزار گردید.
در این جلسه پس از معرفی و ارائه گزارشی از عملکرد واحد توسعه تحقیقات بالینی توسط دکتر هومن،  دکتر بیاضیان بر لزوم ایجاد مرکز تحقیقات ویژه کودکان در بیمارستان علی اصغر(ع) تاکید کردند. در ادامه نیز هریک از اعضای حاضر در جلسه نام پیشنهادی خود را برای مرکز تحقیقات عنوان کردند.
معاونت تحقیقات دانشگاه، دکتر متولیان بیان کردند مرکز تحقیقات باید در راستای حل یک مشکل خاص جامعه قدم بردارد و مرجعیت ملی و بین المللی داشته باشد. در همین راستا اقدامات لازم جهت راه اندازی مرکز تحقیقات در بیمارستان انجام خواهد شد.

 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ص):
http://iums.ac.ir/find.php?item=46.31035.106830.fa
برگشت به اصل مطلب