مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ص)- اخبار
افتتاح اتاق مادران بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) با حضور دکتر حبیب الهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/11 | 
روز دوشنبه مورخ هفتم مهر ماه ۱۳۹۹ مراسم افتتاح اتاق مادران بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) با حضور دکتر حبیب الهی ، دبیر کمیته تغدیه با شیر مادر وزارت بهداشت؛ درمان و آموزش پزشکی ، دکتر بیاضیان ریاست بیمارستان علی اصغر، دکتر چوبدار و خانم بهراد لترون بیمارستان برگزار گردید.
در این مراسم پس از معرفی و ارائه گزارشی از روند ساخت این بخش توسط دکتر بیاضیان، دکتر حبیب الهی نیز توضیحاتی در مورد تاریخچه بخش NICUو همچنین نیاز مبرم مراکز درمانی به محلی برای استراحت مادران نوزادان بیان فرمودند


نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ص):
http://iums.ac.ir/find.php?item=46.31035.106829.fa
برگشت به اصل مطلب