مرکز آموزشی و درمانی فوق تخصصی کودکان حضرت علی اصغر (ع)

سامانه پیگیری وضعیت ترخیص بیماران بستری مرکز

لطفا کد بیمار را وارد نمائیدراه اندازی به زودی ...


توجه داشته باشید که میانگین ساعت ترخیص بیماران ترخیص از 11 الی 13 می باشد

آخرین بروزرسانی :


نام بخش :


اتاق :


تخت :


آخرین وضعیت :