مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ص)- اهداف و مأموریت‌ها
اهداف و مأموریت‌های مرکز اهداف و مأموریت‌های مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۶ | 

اهداف و مأموریت های این مرکز عبارت است از:

  • ارتقای کیفیت خدمات درمانی با دستیابی به استانداردهای اعتباربخشی و ایمنی بیمار در کشور
  • ارتقای مدیریت سرمایه‌های انسانی و منابع مالی و تجهیزاتی در بیمارستان
  • توسعه کمی و کیفی آموزش و پژوهش در طب کودکان
  • توسعه خدمات تشخیصی درمانی پیشرفته و نوین در طب کودکان
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ص):
http://iums.ac.ir/find.php?item=46.31466.51994.fa
برگشت به اصل مطلب