دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فرم نظرسنجي از كاركنان بيمارستان حضرت علي اصغر(ع)


کد رهگیرى این فرم: P492-F487-U0-N217547          
[ چاپ فرم ]
سن : ........ سال
سابقه كاري: ......... سال ......... ماه
سابقه كاري در اين بيمارستان : ......... سال ......... ماه
نام واحد محل خدمت
بخش های درمانی
واحدهای اداری مالی
بخش های پاراکلنیکی
واحدهای خدماتی،پشتیبانی و انتظامات
عنوان شغل:
ميزان تحصيلات:
جنس:
مونث
مذکر
نوع استخدام:
رسمی
پیمانی
طرحی
قراردادی
ارتقاي كيفيت خدمات از اولويت‏هاي اصلي بيمارستان است.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
نسبتا موافق
کاملا موافق
رضايت پرسنل و بيماران در بيمارستان اهميت دارد.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
بيمارستان با من به مانند يك انسان برخورد مي‏كند نه يك ماشين.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
من از كيفيت ارتباط خود با رياست بيمارستان رضايت دارم.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
من از كيفيت ارتباط خود با مديريت رضايت دارم.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
روابط عمومي بيمارستان مرا از اخبار جديد بيمارستان مطلع مي‏سازد.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
از مصوبات مرتبط با کارم که در کميته‌هاي بيمارستان تصويب مي‌گردد به ‌راحتي مطلع مي‌شوم.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
من فردي از يك گروه كاري هستم كه براي رسيدن به يك هدف مشترك تلاش مي‏كند.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
واحدهاي بيمارستان به‏ خوبي با يكديگر به‏صورت يك تيم كار مي‌كنند.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
نظرات من توسط مقام مسئول واحد مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
من معتقدم كه داراي امنيت شغلي هستم.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
شرايط فيزيكي (نور، دما، تهويه و ...) محيط كار من خوب است.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
من قادر هستم بین کار و زندگی شخصی خود تعادل برقرار کنم.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
من نوع كاري را كه در بيمارستان انجام مي‏دهم، دوست دارم.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
من امكانات مورد نياز را براي انجام كار خود در اختيار دارم.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
من از تجهيزات و لوازم اداري و رفاهي دفتر خود راضي هستم.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
من از ظاهر اطاق محل خدمت خود رضايت دارم.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
محيط کاري من با نشاط است. (كسل كننده نمي‌باشد)
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
من در محيط كارم استرس زيادي را تحمل مي‌كنم.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
اگر كار خود را خوب انجام دهم، مي‏توانم روي ارتقاي مقام (گرفتن ترفيع) حساب كنم.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
رياست/مديريت بيمارستان از كارهايي كه خوب انجام شده است، قدرداني مي‏كند.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
مسئول واحد من از كارهايي كه خوب انجام شده است، قدرداني مي‏كند.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
مسؤليت‏ پذير بودن و ابتكار من مورد تشويق قرار مي گيرد.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
نحوه‌ي توبيخ و قطع همكاري كارمندان در بيمارستان منطقي است.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
از سيستم تشويقي- تنبيهي در اين مركز راضي هستم.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
از نحوه برخورد رياست/مديريت بيمارستان با خود راضي هستم.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
من به‌طور كلي از مسئول واحد خود راضي هستم.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
مسئول واحد من بين كاركنان واحد تبعيض قائل نمي‌شود.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
مسئول واحد به من احترام مي‏گذارد.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
مسئول واحد به مشكلات كاري من به‏طور رضايت‏بخشي رسيدگي مي‏كند.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
مسئول واحد به مشكلات شخصي من به ‏طور رضايت‏ بخشي رسيدگي مي‏كند.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
مسئول واحد در تصميم‏گيري‏هاي مربوط به واحد، نظر من را جويا مي‏شود.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
مسئول واحد يك مدير موفق است.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
هر وقت من كارم را خوب انجام مي‏دهم مسئول واحد مرا تحسين مي‏كند.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
زماني كه كارمن نياز به بهبود دارد، مسئول واحد مرا به نحو مناسبي راهنمايي مي‏كند.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
هر وقت درانجام كارهايم مرتكب اشتباهي شوم، مسئول واحد برخورد نامناسبي از خود نشان نمي‏دهد.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
مسئول واحد از ارائه‌ي پيشنهادات در واحد استقبال مي‌كند.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
من از كيفيت ارتباط خود با مسئول واحد رضايت دارم.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
قوانين و مقررات بيمارستان به من اطلاع داده شده است.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
بيمارستان آموزش‏هاي اوليه‌ي مربوط به شغلم را در هنگام شروع به كار براي من فراهم كرد.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
بيمارستان آموزش‏هاي دوره¬اي ضمن خدمت را براي افزايش دانش و مهارت‌هاي شغلي من فراهم مي‏كند.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
من از آموزش مهارت‌هاي شغلي توسط مقام مافوق رضايت دارم
کاملا مخال
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
من احساس مي‏كنم در رسيدن به اهداف عاليه‌ي بيمارستان نقش دارم.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
من احساس مي‏كنم مي‏توانم آزادانه پيشنهاداتم را براي پيشرفت بيمارستان ارائه دهم.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
من احساس مي‌كنم كه پيشنهاداتم در بيمارستان مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
من به كار كردن به عنوان عضوي از اين بيمارستان افتخار مي‏كنم.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
من از کيفيت غذاي بيمارستان رضايت دارم.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
من از کميت غذاي بيمارستان رضايت دارم.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
من از وضعيت ظاهر غذاخوري رضايت دارم.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
من از خدمات رفاهي (وام- امكانات زيارتي – تفريحي و...)رضايت دارم.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
سؤالات و جملات اين فرم، توانايي سنجش رضايتمندي مرا دارد.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
به‌طور كلي از طرح سنجش رضايتمندي كاركنان راضي هستم.
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملا موافق
لطفا پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید